1996

Tamilnadu orthopaedic Association registered as the society under Tamilnadu society.